Komunikat - Plan Połączenia

Komunikat - Plan Połączenia

Napisano dnia: 04-04-2018

Zarząd MOLEWSKI Sp. z o. o. z siedzibą przy  ul. Płockiej 164, 87-800 Włocławek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149754, NIP: 888 274 58 28, REGON: 911326883,, (dalej: „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia wspólników Spółki o zamiarze połączenia się ze spółką GOTAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Tymienieckiego 25C lok 117, 90-350 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553647, posługująca się numerami REGON: 361275734, NIP: 7282801908 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Spółka Przejmująca zamierza połączyć się ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę. W związku z połączeniem nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, gdyż Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej (art. art. 515 § 1 KSH). Na podstawie art. 504 § 2 KSH Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż:

Akcjonariusze Spółki mają możliwość zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia:
a) Planem połączenia;
c) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;
d) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej  o połączeniu spółek;

e) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2017 roku.

f) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

 

PLAN POŁĄCZENIA


Powrót