Inwestycja poprawiająca życie tysięcy mieszkańców już zakończona. Żagań ma nowy kolektor!

portfolio image

Inwestycja poprawiająca życie tysięcy mieszkańców już zakończona. Żagań ma nowy kolektor!

Napisano dnia: 17-12-2015

 

 

 

W dniu 27 listopada bieżącego roku, na ulicy Pstrowskiego w Żaganiu odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn.: "Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną w Żaganiu". Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac związanych z realizacją inwestycji wyniósł ponad 5,8 mln zł - z czego znaczna została sfinansowana z funduszy unijnych.

 

Podstawowym celem, który przyświecał realizacji inwestycji było usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji ogólnospławnej lewobrzeżnej części Żagania oraz zwiększenie bezpieczeństwa w przypadku intensywnych opadów deszczu. Jednocześnie w ramach prac związanych z realizacją inwestycji zlikwidowano przelewy burzowe, których dotychczasowe funkcjonowanie niejednokrotnie skutkowały lokalnymi podtopieniami. Ponadto w ramach realizowanej inwestycji zmodernizowano drogę i chodni w ul. Pstrowskiego.

 

Nowo wybudowany rurociąg - który powstał na odcinku biegnącym od ronda "Czterech Pancernych" przez ul. Pstrowskiego aż do ul. Fabrycznej – o łącznej długości ponad 820mb i średnicy 1200mm, służyć będzie do jednoczesnego odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych i wód opadowych. Uruchomienie nowego kolektora pozwoliło również odciążyć wyeksploatowany ogólnospławny rurociąg ceglany o średnicy 750/1200mm wybudowany na przełomie XIX i  XX wieku.

 

Istotnym podkreślenia jest fakt, iż znaczna część inwestycji związanej z budową kolektora wykonana została przy użyciu nowoczesnej technologii - tzw. metodą mikrotunelingu, co oznacza, że instalacja kolektora realizowana była bezwykopowo. Wykorzystanie innowacyjnej technologii, jaką jest mikrotuneling, pozwoliło na szybką i sprawną realizację rozbudowy infrastruktury podziemnej w lokalizacji, gdzie klasyczne metody mogłyby okazać się zawodne ze względu na prowadzenie prac w intensywnie zurbanizowanym terenie, niekorzystne warunki geotechniczne oraz wymogi przepisów ochrony środowiska.

 

Nie bez znaczenia dla realizacji inwestycji i terminowego ukończenia zadania, była współpraca między Inwestorem tj. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. , Urzędem Miasta Żagań, Starostwem Powiatowym w Żaganiu, a Generalnym Wykonawcą tj. konsorcjum firm Molewski Sp. z o.o & Invest Development Sp. z o.o., a także gestorami poszczególnych sieci, które kolidowały z budowanym kolektorem.

 

Podstawowe informacje o kontrakcie:

Nazwa inwestycji: Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną w Żaganiu

Inwestor: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Biuro Inżyniera Kontraktu: SAFEGE S.A.

Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm Molewski Sp. z o.o. (Lider) & Invest Development Sp. z o.o. (Partner)

Wartość inwestycji: 5,8 mln zł

 

 

Łukasz Agaś

Dyrektor Pionu Technologii Bezwykopowych


Powrót