Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku – podpisanie umowy!

portfolio image

Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku – podpisanie umowy!

Napisano dnia: 10-12-2015

 

 

 

W dniu 02 grudnia 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. a konsorcjum: MOLEWSKI Sp. z o.o. i MOLEWSKI S.A. na zadanie p.n. Rozbudowa i przebudowa części biologicznej Oczyszczalni ścieków w Białymstoku.

 

Zakres robót obejmuje:

- budowę dwóch komór reaktorów biologicznych;

- budowę komór: K1, K2, K3, K4,K5, K6, K7, K8, K9;

- budowę kanału otwartego przed osadnikami wtórnymi

- budowę stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla do procesu biologicznego;

- przebudowę stacji dozowania koagulantu;

- budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. rurociągów technologicznych, kanału doprowadzającego ścieki do bloków biologicznych, kanału odprowadzającego ścieki po blokach biologicznych, podłączenie wpustu do kanalizacji ogólnospławnej, rurociągu tłocznego PIX-u, rurociągu tłocznego pożywki do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, rurociągu spustowego z reaktorów oraz wanny przy stacji dozowania węgla, rurociągu sprężonego powietrza, podłączenie natrysku BHP, instalacji energetycznej NN wraz z rozdzielniami 9 i 10, instalacji sterowniczej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;

- budowę drogi dojazdowej i chodników;

- przebudowę istniejących obiektów – reaktorów biologicznych, kanału otwartego przy osadnikach wtórnych, kanału otwartego przy osadnikach wstępnych;

- rozbiórkę części kanału otwartego przed osadnikami wtórnymi;

- rozbiórkę rurociągu sprężonego powietrza;

- rozbiórkę instalacji sterowniczej aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki;

- rozbiórkę kabli niskiego napięcia.


Powrót