Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim

portfolio image

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim

Napisano dnia: 10-05-2017

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na zadanie pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim  – Wodnik”, w dniu 28 kwietnia 2017 roku została podpisana w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu umowa na roboty budowlane na tym obiekcie. Zadanie to będzie realizowane w systemie konsorcjalnym w składzie: Molewski S.A jako Lider oraz Molewski Sp. z o. o oraz INENERGIA Sp. z o.o. Sp.k. jako Partnerzy. Ze strony Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, jako Zamawiającego umowę  podpisywał Przewodniczący Zarządu Waldemar Włodarczyk oraz członek Zarządu - Stanisław Cybula, natomiast Inwestor tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim był reprezentowany przez Prezesa zarządu Pana Piotra Matusiaka.  Na zaproszenie Zarządu Związku w uroczystości udział wzięła Pani Poseł na Sejm Małgorzata Golińska, która będąc członkiem komisji ochrony środowiska od samego początku wspiera projekty Związku z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ze strony Konsorcjum umowę podpisał Pan Janusz Kapuściński Wiceprezes Zarządu Molewski SA.

W ramach zawartej  umowy, wykonywane będą roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim o wartości  18 618 874,01 złotych brutto. Planowany termin zakończenia zadania to 30 września 2018 roku.

Zawarta umowa obejmuje budowę nowych obiektów, tj. obiektów kubaturowych, w tym budynku technicznego, budynku gospodarki osadowej, budynku kraty, obiektów technicznych wraz z obiektami towarzyszącymi, a także przebudowę istniejących obiektów, w tym pompowni ścieków surowych, reaktora na zbiornik retencyjny wód deszczowych i zbiorników osadu oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Głównym celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim będzie poprawa systemu gospodarowania ściekami w aglomeracji Drawsko Pomorskie. W wyniku modernizacji działanie oczyszczalni będzie w pełni zautomatyzowane poprzez zastosowanie automatycznego sterowania pracą urządzeń. Oczyszczalnia będzie mieć system monitoringu i wizualizacji procesu. Inwestycja zapewni poprawę efektywności energetycznej przez pełną automatykę procesów technologicznych – efektywne wykorzystanie urządzeń przy ich nominalnej wydajności.


Powrót