portfolio image

Budowa budynku Przedszkola nr 30 we Włocławku

Przedszkole nr 30 we Włocławku
  • Lokalizacja: Włocławek
  • Inwestor: Urząd Miasta Włocławek
  • Wartość kontraktu: 4.3 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016 r.

Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiot zamówienia obejmuje kontynuację budowy nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 30, parterowego, częściowo podpiwniczonego wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu, budową przyłączy: wodno - kanalizacyjnego, cieplnego, gazowego oraz przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowę ogrodzenia z częściową wymianą istniejącego cokołu, wykonanie elementów zagospodarowania terenu - dojścia, place zabaw, wykonanie nasadzeń oraz pielęgnację zieleni przez okres 3 lat, przy ulicy Kaliskiej 85 we Włocławku. Opis terenu: Zamówienie obejmuje teren obiektu Publicznego Przedszkola nr 30 przy ulicy Kaliskiej 85, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, położony na działkach numer 1/65; 1/58; 1/72 Karta Mapy 75, będące w trwałym zarządzie Publicznego Przedszkola nr 30 a dla celów wykonania zjazdów z terenu PP działki 1/169; 1/171 i 1/220 KM 75 w użytkowaniu wieczystym SM Południe, dla których Gmina otrzymała zgodę na służebność przejścia i przejazdu.
1. Roboty budowlane do realizacji na obiekcie:
1) Dach - pokrycia:
a) Dach z płyt warstwowych wymaga demontażu istniejącego zakresu wykonanych robót. Uzupełnie-nia o poprawne zamontowanie murłaty wraz z jej izolacją. Ponownego wykonania pokrycia dacho-wego z płyt warstwowych z wykonaniem obróbek blacharskich, a także wykonaniem odwodnienia pokrycia dachowego wykonanego w tej technologii.
b) Dach wykonany na stropie TERIVA wymaga osuszenia, oraz wykonania warstw izolacyjnych i pokrycia papą termozgrzewalną, a także wszelkich obróbek, odwodnieni i połączeń dwóch techno-logii dachów.
c) Montaż okien dachowych.
2) Podłoża, Posadzki:
a) Rozebranie posadzek na podstawie uzgodnień z Inspektorem branży budowlanej (potwierdzenie wykonania zgodnego z dokumentacją projektowa, w przypadku rozbieżności wszystkie posadzki do skucia). w przypadku odkucia wykonanie nowych warstw posadzek.
b) wykonanie podłóg według dokumentacji projektowej.
3) Wykończenia wewnętrzne:
a) Odkucia zamoczonych i zwietrzałych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach.
b) Demontaż glazury na ścianach na podstawie wizji lokalnej i uzgodnień z inspektorem branży budowlanej.
c) Wykonanie wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach.
d) Wykonanie suchej zabudowy ścian.
e) Wykonanie sufitów podwieszanych.
f) Wykonanie ścian o powierzchni gładkich zgodnie z dokumentacją projektową.
g) Wyprawy, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów.
4) Stolarka okienna i drzwiowa:
a) Wymian podokienników
b) Dostosowanie stolarki okiennej do użytkowania w obiektach przedszkolnych oraz do wentylacji mechanicznej (zamontowanie wywietrzników oraz siłowników do otwierania mechanicznego).
c) Zamontowanie żaluzji i rolet antywłamaniowych.
d) Regulacja stolarki okiennej i drzwiowej.
5) Elementy wykończeniowe:
a) Montaż balustrad ze stali nierdzewnej oraz pochwytów.
b) Montaż osłon na grzejnikach.
c) Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w pom. WC.
d) Montaż wycieraczek do obuwia w budynku.
6) Elewacja:
a) Poprawne wykonanie izolacji ścian piwnic oraz ścian fundamentowych zgodnie z dokumentacją projektową.
b) Wykonanie dociepleń ścian z wyprawami elewacyjnymi cienkowarstwowymi wraz z malowaniem.
c) Wykonanie okładzin typu HPL.
d) Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych.
e) Wykonanie tynków oraz malowanie ścianek ażurowych.
f) Zadaszenia nad wejściem.
g) Wykonanie elementów dekoracyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.
7) Technologia Kuchni wraz z zapleczem.
8) Wyposażenie obiektu w meble i sprzęt zgodnie z dokumentacją.
9) Zagospodarowanie terenu:
a) Plantowanie terenu.
b) Wykonanie chodników, parkingów, ścieżek i innych powierzchni poziomych według dokumentacji projektowej.
c) Wykonanie elementów małej architektury.
10) Zieleń.
11) Ogrodzenie terenu według dokumentacji projektowej.
2. Roboty instalacyjne sanitarne przewidziane do realizacji na obiekcie:
1) instalacje c.o.:
a) Płukanie instalacji centralnego ogrzewania.
b) Demontaż oraz montaż grzejników (z uwagi na odkucia tynków, oraz malowanie).
c) Wykonanie, oznakowanie przejść p.poż.
d) Montaże osprzętu instalacji c.o.
e) Próby szczelności (w przypadku wyniku negatywnego uwzględnić wymianę rur), a także próby z dokonaniem regulacji instalacji c.o.
2) instalacja ciepła technologicznego:
a) Demontaż instalacji w węźle oraz na korytarzu.
b) Wykonanie rurociągów z rur stalowych.
c) Płukanie instalacji ciepła technologicznego.
d) Próby szczelności instalacji.
e) Wykonanie otuliny z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z foli PCV.
f) Montaż zaworów, oraz osprzętu wymaganego przez instalację ciepła technologicznego.
g) Czyszczenie oraz malowanie rurociągów.
h) Wykonanie, oznakowanie przejść p.poż.
3) Instalacje wodociągowe, cwu, cyrkulacji:
a) Płukanie i próby szczelności (w przypadku wyniku negatywnego uwzględnić wymianę rur).
b) Montaż zaworów, oraz osprzętu wymaganego przez instalację.
c) Wykonanie, oznakowanie przejść p.poż.
4) Instalacje wodociągowe p.poż.:
a) Płukanie i próby szczelności (w przypadku wyniku negatywnego uwzględnić wymianę rur).
b) Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych wraz z oznakowaniem.
c) Wykonanie, oznakowanie przejść p.poż
5) Instalacja gazowa wewnętrzna:
a) Wykonanie kompletnej instalacji gazowej w obiekcie.
6) Instalacje kanalizacji sanitarnej:
a) Wykonanie odwodnienia liniowego spoczników na poziomie piwnicy. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej:
a) Oczyszczenie wykonanej instalacji wraz z sprawdzeniem szczelności wykonanych odcinków.
b) Wykonanie rurociągów kanalizacji.
c) Wykonanie wywiewek kanalizacji.
d) Montaż osprzętu instalacji.
e) Montaż urządzeń sanitarnych.
i) Wykonanie, oznakowanie przejść p.poż..
7) Wentylacja mechaniczna:
a) Wykonanie przewodów wentylacji.
b) Montaż osprzętu wentylacji mechanicznej.
c) Wykonanie izolacji wentylacji mechanicznej.
d) Wykonanie, oznakowanie przejść p.poż..
e) Uruchomienie i regulacja wentylacji mechanicznej i uzyskanie temperatury, pomiaru wydajności, pomiary poziomu dźwięku.
8) Wentylacja higrosterowalna:
a) Wykonanie przewodów wentylacyjnych.
b) Montaż osprzętu wentylacji higrosterowalnej.
c) Wykonanie pozostałych elementów
w/w/ wentylacji.
9) Węzeł cieplny:
a) Demontaż istniejących wykonanych fragmentów instalacji w węźle.
b) Wykonanie rurociągów.
c) Montaż otulin termoizolacyjnych.
d) Montaż naczyń zbiorczych.
e) Wykonanie, oznakowanie przejść p.poż.
f) Czyszczenie, malowanie, oznakowanie rur.
g) Uruchomienie węzłów cieplnych i urządzeń orz robót poza węzłem kompaktowym.
10) Przyłącze instalacji sanitarnej:
a) Mechaniczne czyszczenie przykanalika sanitarnego
b) Inwentaryzacja powykonawcza.
11) Kanalizacja deszczowa:
a) Czyszczenie wykonanych odcinków kanalizacji i sprawdzenie kamerą liniowości, spadku i stanu technicznego istniejącej kanalizacji, a także opracowanie raportu.
b) Budowa kanalizacji deszczowej na wymaganym odcinku.
c) Wymiana studni i kanalizacji na odcinku w przypadku negatywnego wyniku badań kamerą.
12) Przyłącze wody:
a) Wykonanie gazoszczelności dla przyłączy gazowych.
b) Inwentaryzacja powykonawcza.
13) Wykonanie przyłącza gazu.
14) Sieć cieplna preizolowana:
a) Montaż elementów systemu alarmowego
b) Testowanie instalacji alarmowej
c) Próby szczelności
d) Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych.
e) Inwentaryzacja powykonawcza.
3. Roboty instalacyjne elektryczne przewidziane w obiekcie:
1) Instalacja światła, gniazd wtykowych 230V, 400 V siły technologicznej i wlz:
a) Przygotowanie podłoża do mocowania osprzętu i aparatów.
b) Montaż osprzętu i aparatów.
2) Sprawdzenie oraz przystosowanie instalacji do aranżacji sufitów.
3) Prace naprawcze związana z uszkodzeniami instalacji elektrycznych.
4) Zasilanie siłowników okien.
a) Wykonanie instalacji zasilającej siłowniki okien.
5) Instalacje kuchni:
a) Wykonanie instalacji zasilającej urządzenia kuchenne.
b) Prace przy rozbudowie rozdzielnic, celem zapewnienia zabezpieczeń urządzeń kuchni.
6) Sterowanie klapami odcinającymi:
a) Montaż przewodów zasilających i sterujących.
7) Instalacja odgromowa:
a) Montaż instalacji odgromowej wraz z montażem iglic odgromowych na dachu.
8) Pomiary elektryczne instalacji.
9) Linie kablowe nn:
a) Oświetlenie zewnętrzne.
b) Pomiary elektryczne.
4. Roboty instalacyjne teletechnicznej przewidziane w obiekcie:
1) SAP - system sygnalizacji pożaru.
a) Montaż osprzętu instalacji SAP wraz z centralą modułową.
b) Dostosowanie sygnalizacji akustycznej.
c) Dostosowanie instalacji SAP do aranżacji sufitów.
d) Uruchomienie i pomiary instalacji SAP
e) Testowanie systemów alarmowych.
2) Telewizja dozorowa - monitoring wizyjny:
a) Montaż instalacji oraz osprzętu.
b) Pomiary rezystancji.
c) Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasalania.
d) Uruchamianie systemu TVU.
e) Przygotowanie i testowanie oprogramowania alarmowego.
f) Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi.
3) Sygnalizacja włamaniowa i napadu:
a) Montaż instalacji oraz osprzętu wraz z centralą modułową.
b) Sprawdzenie i uruchamianie linii dozorowych konwencjonalnych.
c) Przygotowanie i testowanie oprogramowania alarmowego.
d) Testowanie systemu alarmowego.
4) Sieć strukturalna:
a) Montaż instalacji oraz osprzętu z zapewnieniem łączności telefonicznej (centrala oraz aparaty telefoniczne).
b) Sprawdzenie i uruchamianie linii dozorowych.
5) Wykonanie oraz sprawdzenie ziemnego przyłącza telekomunikacyjnego.
6) Sprawdzenie wszystkich instalacji teletechnicznych i ich naprawa. UWAGA:
1. Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia i wyposażenie fabrycznie nowe.
2. Urządzenia technologii kuchni będą z jednej linii technologicznej,
3. Wykonawca zamontuje wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu i podłączeń.
4. Wykonawca przeprowadzi przedstawicielom Zamawiającego pełne szkolenie w zakresie uruchomienia i pracy technologii kuchni oraz innych zamontowanych urządzeń i wyposażenia, potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania oraz przygotuje dokumentację odbiorową w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
7. Po zakończeniu robót elementy nie objęte ich zakresem zostaną doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
8. Wszelkie inne roboty niewymienione w załączonych pomocniczo kosztorysach ofertowych i wynikające z nich koszty oraz wszelkie pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadania są kosztem Wykonawcy i należy je ująć w cenie oferty.
9. Zamawiający planuje rozliczenie ryczałtowe.
10. Roboty będą wykonywane w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. Zamawiający, działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zastrzega wszystkie roboty budowlane o charakterze architektoniczno - konstrukcyjnym jako kluczowe, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście. Pozostałe roboty o charakterze branżowym tj.: sanitarne, elektryczne i niskoprądowe, stolarkę okienną i drzwiową, Wykonawca może powierzyć podwykonawcy