portfolio image

Renowacja kanału tłocznego w Piotrkowie Trybunalskim

  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski i okolice
  • Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski
  • Wartość kontraktu: ok. 24 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015

Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych – kanał tłoczny (Kontrakt V) w ramach Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07.

 

Renowacja obejmowała całościową wymianę rurociągu tłocznego Φ600 na odcinku 160m wraz z całością armatury i renowacją filarów na przejściu przez rzekę Strawę, oraz renowację rurociągu tłocznego Φ800 na odcinku 5800m. Wymiana armatury odpowietrzającej i odwadniającej na całej długości rurociągu (13km). Prace na rurociągu Φ800 były prowadzone metodą bezwykopową w technologii CIPP.
Celem kontraktu była poprawa bezpieczeństwa eksploatacyjnego rurociągu i oczyszczalni, poprawa stanu środowiska poprzez eliminację ewentualnych awarii oraz zmniejszenie zużycia energii, co uzyskane zostało dzięki polepszeniu parametrów hydraulicznych układu.