portfolio image

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

  • Lokalizacja: Białystok
  • Inwestor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 18,2 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2018 r.

Rozbudowa i przebudowa części biologicznej Oczyszczalni ścieków w Białymstoku.

 

Zakres robót obejmuje m.in.: budowę dwóch komór reaktorów biologicznych; budowę komór: K1, K2, K3, K4,K5, K6, K7, K8, K9; budowę kanału otwartego przed osadnikami wtórnymi; budowę stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla do procesu biologicznego; przebudowę stacji dozowania koagulantu; budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. rurociągów technologicznych, kanału doprowadzającego ścieki do bloków biologicznych, kanału odprowadzającego ścieki po blokach biologicznych, podłączenie wpustu do kanalizacji ogólnospławnej, rurociągu tłocznego PIX-u, rurociągu tłocznego pożywki do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, rurociągu spustowego z reaktorów oraz wanny przy stacji dozowania węgla, rurociągu sprężonego powietrza, podłączenie natrysku BHP, instalacji energetycznej NN wraz z rozdzielniami 9 i 10, instalacji sterowniczej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki; budowę drogi dojazdowej i chodników; przebudowę istniejących obiektów - reaktorów biologicznych, kanału otwartego przy osadnikach wtórnych, kanału otwartego przy osadnikach wstępnych; rozbiórkę części kanału otwartego przed osadnikami wtórnymi; rozbiórkę rurociągu sprężonego powietrza; rozbiórkę instalacji sterowniczej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;  rozbiórkę kabli niskiego napięcia.