portfolio image

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych w Rawie Mazowieckiej

  • Lokalizacja: Rawa Mazowiecka
  • Inwestor: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 30 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2013 r.

„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II” w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I.”