portfolio image

Oczyszczalnia Ścieków w Chojnicach

  • Lokalizacja: Chojnice
  • Inwestor: Miejskie Wodociągi w Chojnicach
  • Wartość kontraktu: ok. 112,5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

"Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych" w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chojnice".

 

Główne zadania inwestycji:

 

       2.1. ZADANIE ZI- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I PRZEPOMPOWNI P1

Dokonano całkowitej przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową nowych obiektów technologicznych, które zapewnią przejęcie i oczyszczanie maksymalnie 8750m3/d, średnio 7000m3/d ścieków z terenu miasta i gminy Chojnice.

Celem planowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków było: zwiększenie przepustowości oczyszczalni wyrażonej w RLM, wyeliminowanie przekroczeń jakości ścieków oczyszczonych w zakresie azotu ogólnego, oczyszczonych na poziomie wymaganym w obowiązujących rozporządzeniach; unowocześnienie procesu oczyszczania; wyposażenie oczyszczalni w bardziej efektywne i mniej energochłonne urządzenia; wyposażenie oczyszczalni w urządzenia pomiarowe.

Podjęte działania inwestycyjne miały na celu maksymalną ochronę eutroficznego Jeziora Charzykowskiego przed dalszym zanieczyszczeniem związkami sprzyjającymi eutrofizacji.

 

2.2 ZADANIE Z2-BUDOWA TECHNOLOGICZNEJ WIATY MAGAZYNOWEJ I ZASIEKÓW MAGAZYNOWYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOJNICACH.

Zadanie to obejmowało budowę wiaty magazynowej o charakterze technologicznym oraz zasieków magazynowych. Po realizacji inwestycji projektowana wiata (3060m2) wraz z wiatą istniejącą (4500m2) zapewniąją wymaganą powierzchnię składową dla kompostowania powstających osadów. Projekt przewidywał wyposażenie jej w niezbędne uzbrojenie –  instalacje: kanalizacji deszczowej i energetycznej oraz barierę antyodorową. Zasieki wykonano z prefabrykowanych elementów żelbetonowych o wysokości użytkowej 3,0m, powierzchnia składowa 979,3 m2.

 

2.3. ZADANIE Z3-DOSTAWA PRZERZUCARKI

Dostarczono nową przerzucarkę do formowania pryzm (o wydajności przerzucenia od 2700-3000m3/h).